Hospitaliseerimist eeldavad juhtumid A tähega (lae alla PDF)

Hospitaliseerimist mitte-eeldavad juhtumid B tähega (Lae alla PDF)

Koostajad: Ago Kõrgvee, Veronika Reinhard

Tartu 2009 - 2011

 

Eessõna

Osutatud kiirabiteenuse kvaliteedi hindamine on vajalik kiirabiteenuse heal tasemel hoidmiseks ning osutatava teenuse kvaliteedi jätkuvaks tõstmiseks, et tagada elanikkonnale parim võimalik erakorraline meditsiiniabi haiglaeelsel etapil.

Antud kogumikus on kirjeldatud 11 kiirabitöös sageli esineva haigusseisundiga hospitaliseerimist vajava patsiendi käsitluse hindamise kriteeriumid. Kvaliteediindikaatoreid välja tuues on lähtutud seadusega kehtestatud kiirabi oskus- ja varustusnõuetest ning Eesti Haigekassa poolt välja antud “Kiirabi tegevusjuhistest 2007”.

Kogumik koosneb iga käsitletud haigusseisundi puhul patsiendi tüüpkäsitluse kirjeldusest, osutatud meditsiiniabi kvaliteedi hindamise kriteeriumitest ning lühikokkuvõttest hinnatavatest tegevustest kiirabietapil, kusjuures välja on toodud obligatoorsed, patsiendi konkreetsest seisundist lähtuvad ning soovituslikud tegevused. Kvaliteetseks tuleb lugeda kiirabibrigaadi tegevust sel juhul, kui enamus obligatoorseid kvaliteediindikaatoreid on täidetud positiivselt.

Kvaliteediindikaatoried välja töötades on silmas peetud ka e-kiirabi kontseptsiooni ning edasist eesmärki iga konkreetse täidetud kiirabikutse esmaseks automaatseks kvaliteedikontrolliks, mis selekteeriks välja juhtumid, mida tuleb täiendavalt inimmõistusega analüüsida.

Käesolev kvaliteediindikaatorite kogum on koostatud Tervishoiuameti tellimusel.