EPILEPTILINE HOOG (2A)

Просмотров: 3368

A. Tüüpkäsitlus

1. Anamnees:

 • sageli pole anamneesi abivajajalt võimalik saada ning viite epileptilisele hoole annab pealtnägijate kirjeldus
 • võimalusel tuleb välja selgitada epileptilise hoo kestvus ja/või korduvus
 • võimalusel info varasemate epileptiliste hoogude kohta ning antiepileptiliste ravimite tarvitamise kohta
 • alkoholi või surrogaatide tarvitamine

2. Objektiivne seisund:

- elulised näitajad:

 • teadvusseisund
 • hingamissagedus, SpO2
 • vererõhk, pulsisagedus
 • veresuhkru väärtus
 • vajadusel kehatemperatuur.

- vigastused:

 • kui patsient on ennast epileptilise hoo käigus vigastanud, siis need kirjeldada (sagedasemad peavigastus ning keeldehammustus)

- patsiendil võib esineda hoo järgselt neuroloogiline koldeleid

3. Käsitlus:

- veenitee rajamine
- epileptilise hoo kestmisel või kordumisel bensodiasepiini manustamine (diasepaam 0,15 mg/kg i/v või 0,2 mg/kg per rectum; alternatiiviks midasolaam i/v), võib korrata.
- hüpoglükeemia korrektsioon hüpertermia ravi kui patsient on epileptilise hoo järgselt teadvushäirega, siis stabiilne küliliasend
- kui esineb hingamishäire või SpO2 < 95%, siis hapnikravi kui epileptiline hoog püsib ehk epileptiline staatus:
 • kardiomonitooring
 • hapnikravi
 • korrata bensodiasepiini
 • manustada fenütoiini 250 mg i/v , vajadusel korrata.
 • infusioonravi 0,9% NaCl-ga
 • konsulteerida arstiga

- jäglida patsiendi hingamist ning oksügenisatsiooni, vajadusel intubatsioon või alternatiivne moodus vabadeks hingamisteedeks ja kopsude mehaaniliseks ventilatsiooniks


4. Transport:

- haigla teavitamine patsiendi seisundist ning saabumise ajast

B. Indikaatorid

1. Anamnees:

- Kas anamneesist selgub, miks epileptilist hoogu kahtlustatakse?
- Kas patsiendil on varem esinenud epileptilisi hooge ning kas ta tarvitab antiepileptilisi ravimeid?
- Kas epileptilist hoogu on kirjeldatud?

2. Objektiivne leid:

- Kas on hinnatud patsiendi elulised näitajad (teadvusseisund, vererõhk, hingamissagedus ja SpO2, südame löögisagedus)?
- Kas on mõõdetud veresuhkru väärtus? Kas on mõõdetud kehatemperatuur?
- Kas on tuvastatud patsiendi välised vigastused?
- Kas on kirjeldatud neuroloogiline koldeleid, kui see esineb?

3. Käsitlus:

- Kas patsiendile on asetatud veenikanüül?
- Kas patsiendile on manustatud epileptlise hoo ajal õiget ravimit õiges annuses (bensodiasepiin -> fenütoiin)?
- Kas patsiendi hüpoglükeemia on korrigeeritud? Kas patsiendi hüpertermiat on ravitud?
- Kas patsienti on rehüdreeritud ning hemodünaamiliselt stabiliseeritud?
- Kas patsiendile on antud vajadusel hapnikku?
- Kas hingamispuudulikkuses haige on intubeeritud või kasutatud alternatiivseid vahendeid hingamisteede avatuse tagamiseks ning kas rakendatakse kopsude mehaanilist ventilatsiooni?
- Kas on konsulteeritud arstiga?

4. Transport:

- Kas haiglat on teavitatud patsiendi seisundist ning saabumise ajast?

EPILEPTILINE HOOG

  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Välja on selgitatud epileptilise hoo kestvus ja korduvus.

Kui kiirabi on epileptilist hoogu näinud, siis selle kirjeldus

Välja on selgitatud, kas patsiendil on varem esinenud epileptilisi hooge.

Välja on selgitatud, milliseid antiepileptilisi ravimeid patsient tarvitab.

Välja on selgitatud, kas patsient on tarvitanud alkoholi või selle surrogaate
Objektiivne leid      
KNS Teadvusseisund, GKS, neuroloogilised ärajäämanähud hoo järgselt Teadvusseisundit on hinnatud korduvalt, kui see on algselt olnud madal  
Kardiovaskulaarsüsteem Südame löögisagedus, rütm, vererõhk   Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt
Hingamissüsteem Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid Ära on tuntud hingamispuudulikkus  
Välised vigastused Uuritud ning kirjeldatud on väliseid traumatunnuseid    
Uuringud Mõõdetud on patsiendi veresuhkru väärtus Mõõdetud on patsiendi kehatemperatuur  
Käsitlus      
Protseduurid Patsiendile on rajatud veenitee

Patsient on kardiomonitooritud (epileptiline staatus, fenütoiinravi)

Hingamispuudulikkusega või vaatamata hapnikravile hüpoksiline patsient on intubeeritud või kasutatud alternatiivset vabade hingamisteede tagamise meetodit ning on rakendatud kopsude mehaanilist ventilatsiooni

Suure aspiratsiooniriskiga patsient on intubeeritud või rakendatud alternatiivset vabade hingamisteede tagamise meetodit

 
Ravi  

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

Patsiendile on manustatud epileptilise hoo ajal õiget ravimit piisavas annuses (bensodiasepiinid -> fenütoiin)

Patsiendi hüpoglükeemia on korrigeeritud

Patsiendi hüpertermiat on ravitud Patsient on rehüdreeritud ning hemodünaamiliselt stabiliseeritud

 
Transport      
 

Teadvushäirega omahingamisel patsient on transporditud stabiilses küliliasendis

Haiglat on teavitatud.