ÄGE SÜDAMEPUUDULIKKUS (6A)

Просмотров: 9851

A. Tüüpkäsitlus

1. Anamnees:

- düspnoe, stenokardilised vaevused, nõrkus, jõuetus, öine õhupuudus, köha
- oluline on välja selgitada, kas patsiendil on varem esinenud kardiovaskulaarseid haigusi ning mis ravimeid patsient tarvitab.

2. Objektiivne leid:

-elulised näitajad

 • teadvusseisund
 • arteriaalne vererõhk
 • südame löögisagedus ning rütmihäire esinemine
 • hingamissagedus, SpO2

- voluumeni staatuse hindamine

 • perifeersed tursed
 • paismaks
 • täitunud jugulaarveenid
 • kopsude kuulatlusleid, kopsupais

- perifeerse tsirkulatsiooni hindamine

 • naha värvus ning niiskus – jahe ja niiske nahk hüpoperfusiooni puhul
 • teadvushäire
 • diureesi puudumine või vähenemine

- EKG esimesel võimalusel, kui patsiendi seisund on piisavalt stabiilne

3. Käsitlus:

- üldine käsitlus

 • hapnikravi eesmärgiga SpO2>95%, vajadusel CPAP-mask ning kui oksügenisatsioon ei parane, siis intubatsioon ja kopsude mehaaniline ventilatsioon.
 • veeni kanüleerimine kardiomonitooring
 • patsiendile sobib sageli paremini poolistuv kehaasend

- medikamentoosne ravi

 • diureetikumid – vedeliku retensiooni korral
 • furosemiid boolusdoosina 20-40 mg i/v
 • furosemiidi infusioon 5-40 mg tunnis
 • torasemiid 10-20 mg i/v
 • vasodilataatorid – südame eel- ja järelkoormuse vähendamiseks ja perifeerse tsirkulatsiooni parandamiseks. Näidustatud kasutada alati, kui ei esine hüpovoleemiat ja hüpotooniat.
  • nitroglütseriin 0,4-0,8 mg s/l
  • nitroglütseriin 5-200 µg/min perfuusoriga
  • morfiin – vasodilataator, kasutatakse kopsuturse ja sellega kaasneva ärevuse ning tahhüpnoe ravis. 1-3 mg i/v, mida võib korrata kogudoosini 10 mg.
 • inotroopsed ja vasopressoorsed ained – südame löögijõu ja vererõhu tõstmiseks, kui vereringet ei õnnestu parandada teiste ravivõtetega. Kasutada võimalikult madalas doosis ning võimalikult lühiaegselt.
  • dopamiin 3-10 μg/kg/min
  • dobutamiin algdoos 2,5 μg/kg/min, vajadusel tiitrida doosini kuni 10-20 μg/kg/min
  • noradrenaliin algdoos 0,5-1 μg/min, vajadusel tiitrida doosini kuni 8-30 μg/min.

- rütmihäirete ravi:

 • tahhükardia korral
  • lühitoimeline beeta-blokaator või digoksiin
  • medikamentoosse ravi puuduliku toime korral elektriline kardioversioon
 • bradükardia korral
  • atropiin või isoprenaliin i/v
  • elektriline kardiostimulatsioon

4. Transport:

- kohene hospitaliseerimine lähimasse haiglasse, kus on ööpäevaringne valveteenistus ja intensiivravi võimalus.
- haigla informeerimine patsiendi seisundist ning saabumise ajast

B. Indikaatorid

1. Anamnees:

- Kas on kirjeldatud haiguse kulg ja patsiendi kaebused, mille alusel on diagnoositav äge südamepuudulikkus?

2. Objektiivne leid:

- Kas elulised näitajad on korduvalt hinnatud ja mõõdetud?

 • Kas on hinnatud teadvusseisundit?
 • Kas on mõõdetud arteriaalset vererõhku?
 • Kas on mõõdetud südame löögisagedust ning hinnatud rütmihäire esinemist?
 • Kas on mõõdetud hingamissagedust ja SpO2?

- Kas on hinnatud patsiendi voluumeni staatust?

 • Kas patsiendil esineb perifeerseid turseid?
 • Kas patsiendil on paismaks?
 • Kas patsiendil on täitunud jugulaarveenid?
 • Kas kopsude kuulatlusleiul esineb kõrvalekaldeid, kopsupaisu tunnuseid?

- Kas on hinnatud perifeerset tsirkulatsiooni?

 • Kas on hinnatud patsiendi nahka?
 • Kas on hinnatud diureesi puudumist või vähenemist?

- Kas stabiilsele patsiendile on tehtud EKG? Kas seda on interpreteeritud?

3. Käsitlus:

- Kas on tagatud patsiendi oksügenisatsioon, SpO2 vähemalt 95%, kasutades selleks hapnikravi maskiga, kui see pole olnud efektiivne, siis CPAP-maski ning viimase vahendina intubatsioon ja kopsude mehaanilist ventilatsiooni?
- Kas on konsulteeritud arstiga?
- Kas on rajatud veenitee?
- Kas patsient on kardiomonitooritud?
- Kas patsiendile on rakendatud medikamentoosset ravi vastavalt tema seisundile?
- Kas on ravitud hemodünaamikat mõjutavat rütmihäiret?

4. Transport:

- Kas patsient on viivitamatult hospitaliseeritud lähimasse haiglasse, kus on ööpäevaringne valveteenistus ja intensiivravi võimalus?
- Kas haiglat on informeeritud patsiendi seisundist ning saabumise ajast?
- Kas transpordil on arvestatud patsiendile mugavaima asendiga, mis sageli on poolistuv kehaasend?
 1. ÄGE SÜDAMEPUUDULIKKUS
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Kirjeldatud on ägedale südamepuudulikkusele viitavad kaebused ja nende teke

Varasem kardiovaskulaarsete haiguste anamnees

 

On loetletud tarvitatavad ravimid

Teada on muud kroonilised haigused

Objektiivne leid      
KNS Teadvusseisund    
Kardiovaskulaarsüsteem Südame löögisagedus, rütm, vererõhk Ära on tuntud eluohtlik rütmihäire Ära on tuntud kardiogeenne šokk  
Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

Ära on tuntud kopsuturse  
Kardiaalne staatus

Hinnatud on patsiendi voluumeni staatust: perifeersed tursed, paismaks, kopsupais, täitunud jugulaarveenid

Hinnatud on perifeerset tsirkulatsiooni: naha niiskus ja värvus, teadvusseisund, diurees

   
Uuringud Esimesel võimalusel on kirjutatud EKG ja interpreteeritud õigesti    
Käsitlus      
Protseduurid Patsiendile on rajatud veenitee Patsient on kardiomonitooritud    
Ravi

Tagatud on SpO2>94%, kasutades selleks kas CPAP-maski või kopsude mehaanilist ventilatsiooni, kui hapnikulisast reservuaariga maskiga ei piisa

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

Patsiendile on rakendatud medikamentoosset ravi vastavalt tema seisundile

Vedeliku retensiooniga patsiendile on manustatud diureetikumi i/v

Hüpovoleemiata ja hüpotensioonita patsiendile on rakendatud vasodilataatorravi

Patsiendi hemodünaamika on stabiliseeritud infusioonravi ja vasopressoorse ning inotroopse raviga

Kopsuturse puhul on manustatud morfiini i/v

Eluohtlikke rütmihäireid on ravitud vastavalt juhendile

 
Transport      
 

Patsient on viivitamatult hospitaliseeritud lähimasse haiglasse, kus on ööpäevaringne valveteenistus ja intensiivravi võimalus.

Haiglat on informeeritud patsiendi seisundist ning saabumise ajast