ŠOKK (7A)

Просмотров: 8889

A. Tüüpkäsitlus

1. Anamnees:

- peamiseks ülesandeks on välja selgitada võimalik šoki põhjus.
- kui patsiendi enda käest ei ole võimalik adekvaatset informatsiooni saada, tuleb küsitleda pealtnägijaid, omakseid, otsida vihjeid sündmuskohalt
- eelkõige tuleb mõelda kardiogeensele, hüpovoleemilisele või anafülaktilisele šokile

2. Objektiivne leid:

- üldseisund

 • patsiendi teadvuse seisund
 • naha värvus ning temperatuur ja niiskus
 • südame löögisagedus ning vererõhk
 • hingamissagedus, SpO2 kui on mõõdetav
 • kehatemperatuur
 • veresuhkru väärtus

- viited arvatavale šoki põhjusele

 • kaelaveenide täituvus – viitab parema südamepoole ülekoormusele (perikardi tamponaad, KATE, pingeline õhkrind, kardiogeenne šokk)
 • kardiogeense šoki kahtlusel EKG peale patsiendi esmast stabiliseerimist
 • kopsude auskultatsiooni leid – paisuräginad südamepuudulikkuse, kiuned nt. anafülaksia korral.
 • kõhu palpatsioon – kahtlus aordi aneurüsmi ruptuurile, kõhutraumale, ägedale kõhule
 • viited verejooksule – veri suu ümber, meleena, hematuuria, verejooks võimalikest haavadest
 • traumatunnused – võimalik hemorraagiline šokk või spinaalne šokk
 • kõrge palavik, infektsioonitunnused – septiline šokk
 • naha punetus, tuse, lööve, uritkaaria – viitab ägedale allergilisele reaktsioonile, anafülaksiale

3. Käsitlus:

- anda patsiendile hapnikku reservuaariga maskiga 6-10 l/min
- rajada veenitee, esimesel võimalusel asetada ka teine veenikanüül võimalikult suure valendikuga
- kardiomonitooring
- massiivne infusioonravi (v.a. kardiogeense šoki puhul) anafülaktilise šoki puhul adrenaliini i/v boolusena või infusioonina.
- ohtlike rütmihäirete ravi, eelistatult elektriline kardioversioon. lisada infusioonile inotroopne ravi dopamiini ja/või noradrenaliiniga perfuusoriga
- hingamispuudulikkuse korral intubatsioon või alternatiivne vabade hingamisteede meetod kopsude mehaanilise ventilatsiooni läbiviimiseks 
- traumahaigel võimalusel verejooksu peatamine ja edasise verekaotuse vähendamine. Selleks optimaalne hoida RRs 100 mmHg piires.

4. Transport:

- kiire raamitransport intensiivravi võimaldavasse haiglasse
- haigla informeerimine patsiendi seisundist ning saabumise ajast

B. Indikaatorid

1. Anamnees:

- Kas anamneesist selgub võimalik šoki põhjus?

2. Objektiivne leid:

- Üldseisundi hindamine

 • Kas on hinnatud patsiendi teadvuse seisundit?
 • Kas on kirjeldatud naha värvus ning temperatuur ja niiskus?
 • Kas on mõõdetud südamesagedust ning vererõhku?
 • Kas on mõõdetud hingamissagedust ja SpO2 (kui on mõõdetav)?
 • Kas on mõõdetud kehatemperatuuri?

- Kas on otsitud viiteid arvatavale šoki põhjusele ni ng neid õieti
tõl gendatud?

 • Kas on hinnatud kaelaveenide täituvust?
 • Kas stabiliseeritud patsiendile on tehtud EKG?
 • Kas on auskulteeritud kopse?
 • Kas on palpeeritud kõhtu ja leidu kirjeldatud?
 • Kas on otsitud viiteid ägedale verejooksule?
 • Kas on otsitud traumatunnuseid ja neid kirjeldatud?
 • Kas on tuvastatud kõrge palavik, muud infektsioonitunnused?
 • Kas on leitud naha punetus, tuse, lööve, urtikaaria?

3. Käsitlus:

- Kas patsiendile on antud hapnikku reservuaariga maskiga?
- Kas on rajatud kaks veeniteed?
- Kas patsiendile on rakendatud massiivset infusioonravi (v.a. kardiogeense šoki puhul)?
- Kas patsient on kardiomonitooritud?
- Kas anafülaktilise šoki puhul on patsiendile manustatud adrenaliini i/v boolusena või infusioonina?
- Kas ohtlike rütmihäirete puhul on patsiendile teostatud elektriline või medikamentoosne kardioversioon?
- Kas püsiva hüpotensiooni puhul on infusioonile lisatud dopamiini ja/või noradrenaliini perfuusoriga?
- Kas hingamispuudulikkuse korral on patsient intubeeritud või kasutatud alternatiivset meetodit avatud hingamisteedeks ning rakendatud kopsude mehaanilist ventilatsiooni?
- Kas traumahaigel on peatatud/püütud peatada verejooks?

4. Transport:

- Kas patsient on liigse viivituseta transporditud haiglasse?
- Kas haiglat on eelnevalt informeeritud patsiendi seisundist ning saabumise ajast?
 
 1. ŠOKK
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
  Anamneesist selgub võimalik šoki põhjus  

Küsitletud on krooniliste haiguste kohta

Loetletud on patsient ravimid

Objektiivne leid      

KNS

 

Teadvusseisund, GKS, kirjeldatud on neuroloogiline leid    
Kardiovaskulaarsüsteem

Südame löögisagedus, rütm, vererõhk

Hinnatud on kaelaveenide täituvust, perifeersete tursete ja paismaksa olemasolu

Ära on tuntud eluohtlik rütmihäire

Ära on tuntud kardiogeenne šokk

 
Hingamissüsteem

Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid

Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt

Ära on tuntud kopsuturse

Ära on tuntud pingeline õhkrind

 
Välimus

Hinnatud on naha värvi ning temperatuuri ja niiskust, lööbeelementide esinemist

Otsitud on traumatunnuseid

Otsitud on viiteid ägedale verejooksule

Ära on tuntud anafülaktiline šokk

Ära on tuntud traumajärgne hüpovoleemiline/hemorraagiline šokk

 
Seedeelundkond Palpeeritud on kõhtu intraabdominaalse katastroofi välistamiseks Teostatud on rektaalne uuring seedetrakti verejooksu välistamiseks  
Uuringud

Mõõdetud on veresuhkur

Mõõdetud on patsiendi kehatemperatuur

Tehtud on EKG

EKG interpreteerimine: ära on tuntud äge koronaarsündroom või äge rütmihäire

 
Käsitlus      
Protseduurid

Patsiendile on rajatud veenitee, võimalusel kaks

Patsient on kardiomonitooritud

Hingamispuudulikkuse korral on patsient intubeeritud või rakendatud alternatiivset meetodit kopsude mehaanilise ventilatsiooni läbiviimiseks

Traumahaigel on peatatud verejooks.

 
Ravi

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

Patsient on saanud massiivset infusioonravi (va kardiogeenne šokk)

Patsiendi hemodünaamika on hoitud optimaalsetes piirides

Ravitud on eluohlikku rütmihäiret, kardiogeenset šokki ja/või kopsuturset

Anafülaktilise šoki puhul on manustatud adrenaliini i/v boolusena või infusioonina

Jätkuvalt ebastabiilse hemodünaamika korral on infusioonile lisatud inotroopne ravi dopamiini ja/või noradrenaliiniga perfuusoriga

 
Transport      
 

Patsienti säästev, raamitransport Patsient on hospitaliseeritud seisundile vastavasse haiglasse

ning haiglat eelnevalt informeeritud