JÄSEMETRAUMA (8A)

Просмотров: 8740

A. Tüüpkäsitlus

1. Anamnees:

- Mis ja kuidas juhtus (trauma mehhanism)?
- Millal juhtus?
- Kus juhtus?
- Kas patsiendil esineb allergiat ravimitele?
- Kas esineb alko- või narkojoove?

2. Objektiivne leid:

- patsiendi eluliste näitajate hindamine ja mõõtmine, vajadusel tehakse korduvalt
 • teadvus
 • pulsisagedus, vererõhk
 • hingamissagedus, vajadusel SpO2
 • vajadusel veresuhkru määramine

- vigastuse hindamine ja kirjeldamine

 • vigastuse tüüp (haav, arteriaalne verejooks, murd, nihestus, muljumine, põletus)
 • lokalisatsioon
 • jäseme funktsioonihäire
 • jäseme nahavärvus ning arteriaalse verevarustuse olemasolu
 • põletuspinna suurus ning sügavus.

3. Käsitlus:

- üldine käsitlus

 • veeni kanüleerimine tervel jäsemel
 • valuvaigisti tugeva valu puhul (VAS >6) vastavalt patsiendi seisundile
 • hüpotensiooni korral infusioonravi ning kardiomonitooring.
 • vajadusel hapnikravi.

- vigastusepõhine käsitlus

 • Luumurd, liigestrauma: luumurru või liigestrauma fikseerimine (lahastamine, kolmnurkrätik, vaakumgraanulmadrats), võimalusel külma aplikatsioon
 • Haav: verejooksu peatamine, sidumine. Kui haava on tunginud võõrkeha, siis selle fikseerimine.
 • Amputatsioon: verejooksu peatamine, infusioonravi. Amputeeritud jäseme osa pakkida puhtasse kilekotti ning võtta kaasa, võimalusel hoida külmas.
 • Lömastus: infusioonravi 0,9% NaCl
 • Põletus: lahtiste riiete eemaldamine põletuspinnalt, side põletusgeeliga, infusioonravi.

4. Transport:

- patsient tuleb transportida talle kõige mugavamas ning teda kõige vähem kahjustavas asendis.
- patsient tuleb hospitaliseerida vigastuse käsitluseks sobivaid ravivõimalusi pakkuvasse haiglasse ning haiglat eelnevalt teavitada.

B. Indikaatorid

1. Anamnees:

- Kas on kirjeldatud trauma mehhanism, toimumise aeg ning koht?

2. Objektiivne leid:

- Kas on hinnatud patsiendi elulised näitajad?

 • obligatoorsed: teadvusseisund, pulsisagedus, vererõhk, hingamissagedus
 • vajadusel: SpO2 ning veresuhkru väärtus

- Kas ebastabiilse hemodünaamika või i/v manustatud opiaadi korral on pulsisagedust ning vereõhku määratud korduvalt?
- Kas on hinnatud ning kirjeldatud vigastusi?
- Kas patsiendi vigastus(ed) on tuvastatud ning kiirabikaardile fikseeritud?
- Kas on välja on selgitatud võimalik arteri või närvi vigastus, põletuspinna suurus ning aste?

3. Käsitlus:

- Kas patsiendile on asetatud tervele jäsemele veenikanüül?
- Kas patsient on saanud valuvaigistit ning valu on leevendatud?
- Kas šokis patsiendile on rakendatud infusioonravi ning kardiomonitooringut?
- Kas patsient on vajadusel (SpO2<95%) saanud hapnikravi? Kas luumurd või liigestrauma on nõuetekohaselt fikseeritud?
- Kas verejooks on peatatud ning haav on seotud, haavas olev võõrkeha on fikseeritud?
- Kas amputatsiooni, lömastuse ning põletuse korral on rakendatud infsuioonravi?
- Kas amputeeritud jäsemeosa on puhtas kilekotis kaasa võetud?
- Kas põletuse puhul on lahtised riided põletuspinnalt eemaldatud ning põletuspind seotud põletusgeeliga?

4. Transport:

- Kas patsient on hospitaliseeritud vigastuse käsitluseks sobivaid ravivõimalusi pakkuvasse haiglasse?
- Kas haiglat on informeeritud patsiendi vigastusest, seisundist ning saabumise ajast?

 1. JÄSEMETRAUMA
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Mis ja kuidas juhtus (trauma mehhanism)?

Millal juhtus?

Kus juhtus?

  Kas patsiendil esineb allergiat ravimitele? Alko- või narkojoovet?
Objektiivne leid      
KNS Teadvusseisund, GKS    
Kardiovaskulaarsüsteem Südame löögisagedus, rütm, vererõhk    
Hingamissüsteem Hingamissagedus

Kopsude auskultatoorne leid, SpO2

Elulisi näitajaid on hinnatud korduvalt

 
Lokaalne leid

On kirjeldatud vigastuse tüüp (haav, arteriaalne verejooks, murd, nihestus, muljumine, põletus) ja lokalisatsioon

On uuritud jäseme funktsioonihäiret

On hinnatud jäseme nahavärvust ning pulsside olemasolu

On hinnatud põletuspinna suurus ning sügavus

 
Uuringud   Veresuhkru määramine  
Käsitlus      
Protseduurid

Tervele jäsemele on asetatud veenikanüül

Vigastus on käsitletud vastavalt vigastuse tüübile

Kardiomonitooring

Luumurd või liigestrauma on fikseeritud lahase, kolmnurkrätiku või vaakumgraanulmadratsiga

Verejooks on peatatud, haav on seotud, haavas olev võõrkeha on fikseeritud.

Amputeeritud jäsemel on verejooks peatatud, amputeeritud jäsemeosad on puhtas kilekotis kaasa võetud.

Põletuspinnalt on lahtised riidetükid eemaldatud, põletus on seotud põletusgeeliga

 
Ravi Patsient on saanud valuvaigistit ning on valuvaba. I/v valuvaigisti kui VAS>6 palli.

Lömastuse, amputatsiooni, põletuse, ebastabiilse hemodünaamika puhul on rakendatud infusioonravi.

Võimalusel on vigastusele pandud külma

 
Transport      
  Patsient on hospitaliseeritud vigastuse raviks sobivasse haiglasse, haiglat on informeeritud   Patsienti on transporditud talle kõige mugavamas asendis