AS Karell Kiirabi rahulolu uuring

Klikke: 0

AS Karell Kiirabi pühendub pidevale teenuste kvaliteedi parandamisele ning seetõttu viime läbi iga-aastase patsientide rahulolu uuringu. See oluline ettevõtmine on osa meie kohustusest, mis tuleneb Tervisekassa kiirabi rahastamise lepingust (alates 01.07.2022), paragrahv 4.2.b, milles on sätestatud, et kiirabibrigaadi pidajal on kohustus analüüsida osutatavat kiirabiteenust ja avaldada oma veebilehel patsiendi rahulolu uuringu tulemustest teeninduspiirkondade lõikes vähemalt kord aastas.

Tuginedes kiirabi töö spetsiifikale ja eesmärgile pakkuda parimat võimalikku teenust, otsustas AS Karell Kiirabi juhatus, et 2023. aasta patsientide rahulolu uuringu viib läbi Viilup Uuringud OÜ. Uuringu korraldamiseks andsime Viilup Uuringud OÜ esindajale üle 810 kontakti, kes kutsusid kiirabi kas patsiendina või patsiendi juures/kõrval oleva isikuna alates 01.07.2023 kuni 31.12.2023. Valimi koostamisel võtsime arvesse geograafilist esindatavust, jättes välja lisabrigaadide väljakutsed, tühistatud väljakutsed, patsiendi puudumise juhud, juhtumid, kus patsient keeldus ravist, ja juhud, kus patsient suri.

Lähtudes uuringu läbiviimise tähtsusest, oleme veendunud, et telefoniküsitlus on kõige sobivam meetod. See võimaldab meil jõuda kiiresti ja tõhusalt kõigi osalejateni. Küsitluse läbiviimiseks on küsitlejad, kes valdavad nii eesti kui ka vene keelt, et tagada kõigi küsitletavate mõistmine ja mugavus.

Tahame kinnitada, et kogu protsessi käigus järgitakse rangelt isikuandmete kaitse nõudeid. Viilup Uuringud OÜ on kohustatud tagama kõigi andmete konfidentsiaalsuse, austades iga osaleja privaatsust.

AS Karell Kiirabi tänab kõiki patsiente ja nende lähedasi, kes võtavad osa sellest olulisest uuringust. Teie tagasiside on hädavajalik meie teenuste täiustamisel ja kvaliteedi tõstmisel. Ootame huviga 2023. aasta rahulolu uuringu tulemusi, et jätkata meie teenuste parendamist vastavalt teie vajadustele ja ootustele.

Lugupidamisega,

AS Karell Kiirabi