PDF  Trüki

Ravijuhised

Seadus
Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind
Liik, akti nr
määrus 72
Lisa
Pealkiri
Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind
Tekst

Vastu võetud 20.12.2018 nr 72
RT I, 22.12.2018, 27
jõustumine 01.01.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

Määrus kehtestatakse meretöö seaduse § 32 lõike 8 ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 alusel.

1. peatükk
Üldsätted

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest tasumise kord, makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind.

  (2) Kiirabi ja meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse hind hõlmab kõiki teenuse osutamiseks vajalikke kulusid, välja arvatud kulutused teadustegevusele ning õpilaste ja üliõpilaste koolitamisele.

2. peatükk
Kiirabi eest tasumise kord

§ 2.   Kiirabi eest tasumise kord ja kiirabiarve vormistamine

  (1) Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) tasub kiirabi eest tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-s 172 sätestatud tingimustel kiirabi rahastamise lepingu (edaspidi leping) sõlminud kiirabibrigaadi pidaja esitatud kiirabiarve alusel.

  (2) Kiirabi eest tasumiseks esitab kiirabibrigaadi pidaja haigekassale käesoleva paragrahvi lõigetes 3–8 kehtestatud nõuete kohaselt vormistatud kiirabiarve.

  (3) Kiirabiarvele kantakse järgmised üldandmed:
  1) kiirabiarve seeria, mis vastab väljatrüki puhul kiirabibrigaadi pidaja ja haigekassa vahel kokku lepitud kiirabiarve tähistamise viisile;
  2) kiirabiarve number, mis vastab väljatrüki puhul kiirabibrigaadi pidaja poolt kehtestatud numereerimise korrale;
  3) kiirabiarve väljastamise kuupäev.

  (4) Kiirabiarvele kantakse kiirabiarve lõpetamise kuupäev, milleks on kiirabiarvele märgitud käesolevas määruses nimetatud teenuse osutamise lõpetamise kuupäev. Teenuse puhul, mis hõlmab rohkem kui ühte ööpäeva, on lõpetamise kuupäev viimane teenuse osutamise päev.

  (5) Kiirabiarvele kantakse järgmised osutatud teenuse andmed:
  1) teenuse nimetus;
  2) teenuse kood, mis on sätestatud käesolevas määruses;
  3) hulk numbrites, mis tähistab olenevalt teenusest tükke, tunde, ööpäevi või kalendrikuid;
  4) teenuse osutamise lõpetamise kuupäev.

  (6) Kiirabiarvele kantakse järgmised andmed osutatud teenuse eest tasumisele kuuluva summa kohta:
  1) koefitsient 1 tähistab koefitsienti teenusele kehtestatud hinnast erineva hinna rakendamisel, mis tuleneb käesolevast määrusest;
  2) koefitsient 2 tähistab koefitsienti teenusele kehtestatud hinnast erineva hinna rakendamisel, mis tuleneb lepingust;
  3) kiirabi hind, mis on kehtestatud käesolevas määruses;
  4) teenuse summa, mis saadakse hulga, koefitsiendi 1, koefitsiendi 2 ja hinna korrutamise tulemusena.

  (7) Kiirabiarvele kantakse kogusumma, mis saadakse käesoleva määruse §-des 13–19 nimetatud teenuste summade kokku liitmisel.

  (8) Kiirabiarvele kantakse järgmised arve esitanud kiirabibrigaadi pidaja andmed:
  1) kiirabibrigaadi pidaja äriregistrikood;
  2) kiirabibrigaadi pidaja nimi;
  3) kiirabibrigaadi pidaja aadress;
  4) kiirabiarve koostaja ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed.

3. peatükk
Kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika

§ 3.   Mõisted

  Käesolevas peatükis kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) tegevuspõhine kuluarvestus – kuluarvestuse metoodika (activity based costing – ABC), mis põhineb põhjuslikul seosel kiirabi osutamiseks vajalike ressursside (edaspidi ressurss) vahel;
  2) ressursid – tööjõud, ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed ja ravimid, sõiduk, sõiduki sisustusse kuuluvad üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmed, korduvkasutusega meditsiiniseadmed, ruumid ja tugiteenused;
  3) standardkulu – kiirabi osutamiseks vajalike ressursside kulu;
  4) eksperdihinnang – Eesti Kiirabi Liidu antud põhjendatud hinnang.

§ 4.   Tööjõu aastase kulu arvestamine ühe kiirabibrigaadi kohta

  (1) Tööjõu kulu aastas ühe kiirabibrigaadi kohta koosneb järgmisest:
  1) brutopalk;
  2) brutopalgalt makstavad maksud (sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse);
  3) koolitus- ja lähetuskulu;
  4) tööriiete kulu;
  5) käesoleva määruse lisa 1 punktis 4 nimetatud teenuste kulu.

  (2) Brutopalga ja brutopalgalt makstavate maksude aastase kulu arvutamisel ühe kiirabibrigaadi kohta võetakse aluseks ühe teenuse osutamiseks vajalike töötajate arv, kiirabibrigaadi koosseis vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 3 punktide 3 ja 4 alusel kehtestatud nõuetele (edaspidi nõuete määrus), referentsasutuste tegelik töötajate koosseis ja töötajate brutopalga kulu.

  (3) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
  1) arsti brutopalk on 18 eurot ja 35 senti tunnis;
  2) õe brutopalk on 9 eurot ja 60 senti tunnis;
  3) erakorralise meditsiini tehniku brutopalk on 8 eurot ja 64 senti tunnis;
  4) kiirabitehniku brutopalk on 8 eurot ja 16 senti tunnis.
[RT I, 27.03.2020, 14 - jõust. 01.04.2020]

  (4) Koolitus- ja lähetuskulude aastase kulu arvutamisel ühe kiirabibrigaadi kohta võetakse aluseks ühe teenuse osutamiseks vajalike töötajate arv ja koosseis vastavalt nõuete määrusele, referentsasutuste tegelik töötajate koosseis, koolitustundide miinimumnõuded ja referentsasutuste tegelik keskmine koolitus- ja lähetustunni maksumus.

  (5) Tööriiete aastase kulu arvutamisel ühe kiirabibrigaadi kohta võetakse aluseks referentsasutuste keskmine füüsiliste isikute arv kiirabibrigaadi kohta, referentsasutuste tegelik keskmine tööriiete komplektide soetusmaksumus ja keskmine kasutusaeg.

  (6) Teenuste aastase kulu arvutamisel ühe kiirabibrigaadi kohta võetakse aluseks referentsasutuste brigaadide arv, ühe teenuse osutamiseks vajalik töötajate arv vastavalt nõuete määrusele ja referentsasutuste tegelik keskmine aastane kulu.

§ 5.   Ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete ja ravimite aastase kulu arvestamine ühe kiirabibrigaadi kohta

  Ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete ja ravimite aastase kulu arvutamisel ühe kiirabibrigaadi kohta võetakse aluseks referentsasutuste brigaadide arv ja referentsasutuste tegelik keskmine aastane kulu.

§ 6.   Sõiduki aastase kulu arvestamine ühe kiirabibrigaadi kohta

  (1) Sõiduki kulu aastas ühe kiirabibrigaadi kohta koosneb järgmisest:
  1) sõiduki kulum või kasutusrent;
  2) sõiduki hooldus;
  3) sõiduki kindlustusmakse;
  4) kütusekulu.

  (2) Sõiduki aastase kulumi arvutamisel ühe kiirabibrigaadi kohta võetakse aluseks referentsasutuste erinevate brigaadide sõiduki soetusmaksumus ja kasutusaastate arv, mille aluseks on eksperdihinnang ja tegelik keskmine kasutusaastate arv.

  (3) Sõiduki aastase hoolduse, kindlustusmakse ja kütusekulu arvutamisel ühe kiirabibrigaadi kohta võetakse aluseks referentsasutuste erinevate brigaadide arv ja referentsasutuste erinevate brigaadide tegelik keskmine aastane kulu.

§ 7.   Sõiduki sisustusse kuuluvate üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmete ja korduvkasutusega meditsiiniseadmete aastase kulu arvestamine ühe kiirabibrigaadi kohta

  Sõiduki sisustusse kuuluvate üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadmete ja korduvkasutusega meditsiiniseadmete aastase kulu arvutamisel ühe kiirabibrigaadi kohta võetakse aluseks referentsasutuste erinevate brigaadide sõiduki sisustusse kuuluvate meditsiiniseadmete arv, keskmine soetusmaksumus ja keskmine kasutusaastate arv ning nõuete määruse lisa 2.

§ 8.   Ruumide aastase kulu arvestamine ühe kiirabibrigaadi kohta

  (1) Ruumide kulu aastas ühe kiirabibrigaadi kohta koosneb järgmisest:
  1) hoonete kulum või rent;
  2) hoonete hoolduskulu;
  3) hoonete ülalpidamiskulu;
  4) ruumis paiknevate seadmete ja inventari kulu.

  (2) Hoonete aastase kulumi, hoolduskulu ja ülalpidamiskulu arvutamisel ühe kiirabibrigaadi kohta võetakse aluseks referentsasutuste brigaadide arv ja referentsasutuste tegelik keskmine aastane kulu.

  (3) Ruumis paiknevate seadmete ja inventari aastase kulu arvutamisel ühe kiirabibrigaadi kohta võetakse aluseks referentsasutuste ruumis paiknevate seadmete ja inventari arv, keskmine soetusmaksumus ja keskmine kasutusaastate arv.

§ 9.   Tugiteenuste aastase kulu arvestamine ühe kiirabibrigaadi kohta

  (1) Tugiteenuste kulu aastas ühe kiirabibrigaadi kohta koosneb järgmisest:
  1) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulu;
  2) administratsiooni kulu;
  3) muude tugiteenuste kulu.

  (2) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia aastase kulu arvutamisel ühe kiirabibrigaadi kohta võetakse aluseks referentsasutuste info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmete arv, keskmine soetusmaksumus ja keskmine kasutusaastate arv.

  (3) Administratsiooni ja muude tugiteenuste aastase kulu arvutamisel ühe kiirabibrigaadi kohta võetakse aluseks referentsasutuste brigaadide arv ja referentsasutuste tegelik keskmine aastane kulu.

§ 10.   Ressursside kulu arvestamise erisus

  Kui referentsasutuse ressursside kulu ühe kiirabibrigaadi kohta erineb mitu korda teiste referentsasutuste kulust ühe kiirabibrigaadi kohta, võib haigekassa jätta need andmed arvestamata, põhjendades oma otsust.

§ 11.   Teenuse standardkulu ja hinna arvutamine

  (1) Teenuse standardkulu leidmiseks teisendatakse ühe kiirabibrigaadi aastane ressursside kulu teenuse ühikuks.

  (2) Teenuse hinna arvutamisel lähtutakse teenuse standardkuludel põhinevast hinnast, tervishoiuteenuse kulutõhususest, tervishoiuteenuse vajalikkusest ühiskonnale ja kooskõlast riigi tervishoiupoliitikaga ning vastavusest ravikindlustuse rahalistele võimalustele.

§ 12.   Ettepaneku tegemine teenuse hinna arvutamiseks ja muutmiseks

  Käesolevas määruses sätestatud teenuse standardkulu ja hind vaadatakse üle kiirabibrigaadi pidaja, erialaühenduse või haigekassa algatusel, kui haigekassa põhjendatud valikul on vähemalt viis kiirabibrigaadi pidajat esitanud hinnamuutmise taotlusele eelneva majandusaasta või kokkuleppel haigekassaga sellele eelneva majandusaasta aruande andmed, käesoleva määruse lisas 1 sätestatud kulude jaotused ja käesoleva määruse lisas 2 sätestatud eelarve täitmise aruanne.

4. peatükk
Kiirabi hind

§ 13.   Reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve

  (1) Haigekassa tasub kiirabibrigaadi pidajale iga lepingus ette nähtud kiirabibaasis või kodus asuva reanimobiilibrigaadi ööpäevaringse valve eest koos kiirabi osutamiseks vajalike kuludega.

  (2) Ühe laste jaoks kohandatud reanimobiilibrigaadi hind ühe ööpäeva kohta on järgmine:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Laste jaoks kohandatud reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne kodune valve – 24 tundi

11201

982,28

  (3) Koodiga 11201 tähistatud teenus sisaldab kõiki teenuse osutamiseks vajalikke kulusid, sealhulgas õe ja kiirabitehniku tööjõukulu.

  (4) Ühe reanimobiilibrigaadi hind ühe ööpäeva või tunni kohta on järgmine:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11202

1866,77

Vähendatud koosseisuga reanimobiilibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11243

1444,75

Lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11203

  102,40

Lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11204

    21,37

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi valve – 1 tund

11244

    75,68

Vähendatud koosseisuga lisareanimobiilibrigaadi kodune valve – 1 tund

11245

    16,25

[RT I, 27.03.2020, 14 - jõust. 01.04.2020]

  (5) Koodidega 11203, 11204, 11244 ja 11245 tähistatud lisabrigaadi eest tasumist saab taotleda vastavalt nõuete määruse § 6 lõikele 8 või tervise- ja tööministri 28. märtsi 2016. a määruse nr 23 „Kiirabi, statsionaarse eriarstiabi ja üldarstiabi osutajate ülesanded riigikaitseks valmistumisel ning valmisoleku tasemed ja sisu kehtestatud ülesannete täitmiseks kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal ning hädaolukorra ohu korral ja hädaolukorra ajal” (edaspidi hädaolukorra määrus) § 4 lõigete 1–3 alusel tervishoiu valmisoleku tasemete kehtestamisel ning lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras.

  (6) Koodidega 11243, 11244 ja 11245 tähistatud vähendatud koosseisuga kiirabibrigaadi eest tasumist saab taotleda vastavalt nõuete määruse § 3 lõikele 8 või hädaolukorra määruse § 4 lõigete 1–3 alusel tervishoiu valmisoleku tasemete kehtestamisel ning lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras.

  (7) Koodidega 11202 ja 11243 tähistatud teenused sisaldavad kõiki teenuse osutamiseks vajalikke kulusid, sealhulgas õe ja kiirabitehniku tööjõukulu.

  (8) Koodidega 11203, 11204, 11244 ja 11245 tähistatud teenused sisaldavad personali brutopalga, brutopalgalt makstavate maksude, ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete, ravimite ja kütuse kulu.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud lisabrigaadi koduse valve korral rakendatakse koodidega 11204 ja 11245 tähistatud teenuseid, lisabrigaadi väljakutsest alates rakendatakse koodidega 11203 ja 11244 tähistatud teenuseid.

  (10) Koodidega 11204 ja 11245 tähistatud teenuste puhul on maksimaalne reageerimisaeg väljakutsest kuni operatiivarvestusse lülitumiseni üks tund.

§ 14.   Arstibrigaadi ööpäevaringne valve

  (1) Haigekassa tasub kiirabibrigaadi pidajale iga lepingus ette nähtud kiirabibaasis või kodus asuva arstibrigaadi ööpäevaringse valve eest koos kiirabi osutamiseks vajalike kuludega.

  (2) Ühe arstibrigaadi hind ühe ööpäeva või tunni kohta on järgmine:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11205

1830,05

Vähendatud koosseisuga arstibrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11206

1408,02

Lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11207

  102,48

Lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11208

    21,45

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi valve – 1 tund

11209

    75,76

Vähendatud koosseisuga lisaarstibrigaadi kodune valve – 1 tund

11210

    16,33

[RT I, 27.03.2020, 14 - jõust. 01.04.2020]

  (3) Koodidega 11207, 11208, 11209 ja 11210 tähistatud lisabrigaadi eest tasumist saab taotleda vastavalt nõuete määruse § 6 lõikele 8 või hädaolukorra määruse § 4 lõigete 1–3 alusel tervishoiu valmisoleku tasemete kehtestamisel ning lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras.

  (4) Koodidega 11206, 11209 ja 11210 tähistatud vähendatud koosseisuga kiirabibrigaadi eest tasumist saab taotleda vastavalt nõuete määruse § 3 lõikele 8 või hädaolukorra määruse § 4 lõigete 1–3 alusel tervishoiu valmisoleku tasemete kehtestamisel ning lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras.

  (5) Koodidega 11205 ja 11206 tähistatud teenused sisaldavad kõiki teenuse osutamiseks vajalikke kulusid, sealhulgas õe ja kiirabitehniku tööjõukulu.

  (6) Koodidega 11207, 11208, 11209 ja 11210 tähistatud teenused sisaldavad personali brutopalga, brutopalgalt makstavate maksude, ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete, ravimite ja kütuse kulu.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud lisabrigaadi koduse valve korral rakendatakse koodidega 11208 ja 11210 tähistatud teenuseid, lisabrigaadi väljakutsest alates rakendatakse koodidega 11207 ja 11209 tähistatud teenuseid.

  (8) Koodidega 11208 ja 11210 tähistatud teenuste puhul on maksimaalne reageerimisaeg väljakutsest kuni operatiivarvestusse lülitumiseni üks tund.

§ 15.   Õebrigaadi ööpäevaringne valve

  (1) Haigekassa tasub kiirabibrigaadi pidajale iga lepingus ette nähtud kiirabibaasis või kodus asuva õebrigaadi ööpäevaringse valve eest koos kiirabi osutamiseks vajalike kuludega.

  (2) Ühe õebrigaadi hind ühe ööpäeva kohta on järgmine:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11211

1456,28

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11212

1034,26

Lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11213

    78,12

Lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11214

    16,78

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi valve – 1 tund

11215

    51,40

Vähendatud koosseisuga lisaõebrigaadi kodune valve – 1 tund

11216

    11,65

[RT I, 27.03.2020, 14 - jõust. 01.04.2020]

  (3) Koodidega 11213, 11214, 11215 ja 11216 tähistatud lisabrigaadi eest tasumist saab taotleda vastavalt nõuete määruse § 6 lõikele 8 või hädaolukorra määruse § 4 lõigete 1–3 alusel tervishoiu valmisoleku tasemete kehtestamisel ning lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras.

  (4) Koodidega 11212, 11215 ja 11216 tähistatud vähendatud koosseisuga kiirabibrigaadi eest tasumist saab taotleda vastavalt nõuete määruse § 3 lõikele 8 või hädaolukorra määruse § 4 lõigete 1–3 alusel tervishoiu valmisoleku tasemete kehtestamisel ning lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras.

  (5) Koodidega 11211 ja 11212 tähistatud teenused sisaldavad kõiki teenuse osutamiseks vajalikke kulusid, sealhulgas õe ja kiirabitehniku tööjõukulu.

  (6) Koodidega 11213, 11214, 11215 ja 11216 tähistatud teenused sisaldavad personali brutopalga, brutopalgalt makstavate maksude, ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete, ravimite ja kütuse kulu.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud lisabrigaadi koduse valve korral rakendatakse koodidega 11214 ja 11216 tähistatud teenuseid, lisabrigaadi väljakutsest alates rakendatakse koodidega 11213 ja 11215 tähistatud teenuseid.

  (8) Koodidega 11214 ja 11216 tähistatud teenuste puhul on maksimaalne reageerimisaeg väljakutsest kuni operatiivarvestusse lülitumiseni üks tund.

§ 16.   Täiendavalt osutatava kiirabi hind

  (1) Täiendavalt osutatava kiirabi hind ühe kuu, ööpäeva või tunni kohta on järgmine:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Täiendava vähendatud koosseisuga õebrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11217

1034,26

Arstliku toetusbrigaadi ööpäevaringne valve – 24 tundi

11218

1386,95

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi, mille varustuseks on muu sõiduk kui kiirabiauto, valve – 1 tund

11219

    37,93

Kiirabi välijuhi ööpäevaringne valve – 1 kuu

11246

8240,34

[RT I, 27.03.2020, 14 - jõust. 01.04.2020]

  (2) Koodidega 11217 ja 11218 tähistatud teenuseid rakendatakse vastavalt nõuete määruse § 4 lõikele 7.

  (3) Koodiga 11219 tähistatud teenust rakendatakse Tallinna vanalinnas 92 päeva (1. juuni – 31. august), 12 tundi ööpäevas (09:00–21:00) vastavalt nõuete määruse § 4 lõikele 7 ning lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras.

  (4) Koodiga 11217 tähistatud teenus sisaldab kõiki teenuse osutamiseks vajalikke kulusid, sealhulgas õe ja kiirabitehniku tööjõukulu.

  (5) Koodiga 11218 tähistatud teenus sisaldab kõiki teenuse osutamiseks vajalikke kulusid, sealhulgas arsti ja kiirabitehniku tööjõukulu.

  (6) Koodiga 11219 tähistatud teenus sisaldab kõiki teenuse osutamiseks vajalikke kulusid, sealhulgas õe ja kiirabitehniku tööjõukulu.

  (7) Koodiga 11246 tähistatud teenust rakendatakse vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 2 alusel kehtestatud määruse §-s 7 nimetatud Terviseameti peadirektori käskkirjale ning lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras.
[RT I, 26.06.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

  (8) Koodiga 11246 tähistatud teenus sisaldab kõiki teenuse osutamiseks vajalikke kulusid, sealhulgas välijuhi ööpäevaringse valmisolekuga (välijuhi kohustuste täitmine ja koduvalve) seotud kulusid ja õe tööjõukulu.
[RT I, 26.06.2019, 2 - jõust. 01.07.2019]

§ 17.   Kiirabi osutamiseks vajalikud täiendavad veoteenused

  (1) Kiirabi osutamiseks vajaliku veoteenuse hind on järgmine:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Vedu helikopteriga – 1 tund

11220

3177,00

Vedu lennukiga – 1 tund

11221

1069,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kihnu–Munalaid)

11222

  792,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Munalaid–Manilaid)

11223

  258,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kihnu–Pärnu)

11224

2706,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Sviby–Rohuküla)

11225

  792,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Laaksaare–Piirissaare)

11226

    72,00

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Kelnase–Leppneeme)

11227

  363,60

Vedu parvlaevaga graafikujärgsel ajal (Tallinn–Aegna)

11228

  409,20

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kihnu–Munalaid)

11229

1188,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Munalaid–Manilaid)

11230

  384,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kihnu–Pärnu)

11231

4052,40

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Sviby–Rohuküla)

11232

1188,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Laaksaare–Piirissaare)

11233

  924,00

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Kelnase–Leppneeme)

11234

  547,20

Vedu parvlaevaga graafikuvälisel ajal (Tallinn–Aegna)

11235

  607,20

Vedu parvlaevaga – 1 tund

11237

    27,16

Vedu muu veesõidukiga – 1 km

11238

    15,45

[RT I, 26.03.2019, 2 - jõust. 01.04.2019]

  (2) Koodidega 11220 ja 11221 tähistatud veoteenuste hinda rakendatakse abivajaja transportimisel haiglasse või ravimeeskonna transportimisel lepingu alusel vältimatu arstiabi osutamise eesmärgil. Kui sama sõidukiga transporditakse samal ajal ravimeeskonda ja/või mitut isikut, rakendatakse teenust vastavalt lennuminutite arvule ainult ühe isiku kohta.

  (3) Koodidega 11220 ja 11221 tähistatud veoteenused (helikopter ja lennuk) esitatakse koefitsiendiga vastavalt lennuminutite arvule.

  (4) Koodidega 11222–11235 tähistatud veoteenused sisaldavad ühe reisisuuna kulusid. Kui sama parvlaevaga transporditakse samal ajal ravimeeskonda ja/või mitut isikut, rakendatakse teenust ainult ühe isiku kohta.

  (5) Koodidega 11237 ja 11238 tähistatud veoteenuseid rakendatakse saarelt mandrile sõidul. Kui sama transpordivahendiga transporditakse samal ajal ravimeeskonda ja/või mitut isikut, rakendatakse teenust vastavalt sõiduminutite või sõidukilomeetrite arvule ainult ühe isiku kohta.

§ 18.   Kiirabibrigaadi liikmete täiendavalt tasustatavad koolitused

  Kiirabibrigaadi liikmete täiendavalt tasustatava koolituse hind on järgmine:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Kiirabibrigaadi juhi täiendõppe kursus õdedele – 240 tundi

11239

1060,00

Kiirabitehniku täiendõppe kursus – 400 tundi

11240

1450,00

5. peatükk
Meditsiinilise kaugkonsultatsiooni, esmase abi brigaadi valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenuse hind

§ 19.   Meditsiinilise kaugkonsultatsiooni, esmase abi brigaadi valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenuse hind

  (1) Ööpäevaringse meditsiinilise kaugkonsultatsiooni, esmase abi brigaadi ööpäevaringse valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenuse hind kalendrikuu kohta on järgmine:

Teenuse nimetus

Kood

Hind
eurodes

Esmase abi brigaadi ööpäevaringne valve ja arsti telemeditsiinilise konsultatsiooni teenus – 1 kuu

11241

72 459,35

Ööpäevaringne meditsiiniline kaugkonsultatsioon – 1 kuu

11242

   1195,97

[RT I, 27.03.2020, 14 - jõust. 01.04.2020]

  (2) Koodiga 11241 tähistatud teenust rakendatakse vastavalt nõuete määruse § 5 lõikele 5 ning lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras.

  (3) Koodiga 11241 tähistatud teenus sisaldab Ruhnu, Kihnu, Vormsi ja Prangli saarel kahe- või kolmeliikmelise (Ruhnul 44 päeva ning Kihnul, Vormsil ja Pranglil 92 päeva aastas) esmase abi brigaadi ööpäevaringse valmisolekuga (koduvalve ja 8 tundi nädalas valve baasis) seotud kulusid, sealhulgas erakorralise meditsiini tehniku tööjõukulu, ja Harjumaa kiirabibrigaadide arstliku telemeditsiinilise konsultatsiooni kulusid, kui vastaval kiirabibrigaadi pidajal ei ole arstlikku toetusbrigaadi või arstibrigaadi.
[RT I, 27.03.2020, 14 - jõust. 01.04.2020]

6. peatükk
Jõustumine

§ 20.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Lisa 1 Kiirabi kulude jaotus

Lisa 2 Kiirabi eelarve täitmise aruanne

PDF
Koostaja
Tervise- ja tööminister
VV Kuupäev
20.12.2018
Jõustumine
01.01.2019