Karell Kiirabi alustab Ida-Virumaal tööd 24 septembril

: . Klikke: 22912

terviseamet

Vastavalt kiirabi avaliku konkursi tulemustele võtab alates 24. septembrist kiirabi teenuse osutamise Ida-Virumaal seniselt teenuseosutajalt sihtasutuselt Ida-Virumaa Kiirabi üle Karell Kiirabi, kes sai teenuseosutamiseks Ida-Virumaal tegevusloa terviseametilt 15. augustil. Tegevusloa andmisel kontrolliti põhjalikult ja ükshaaval kõiki tööle hakkavaid kiirabiautosid ning kogu varustust. Karell Kiirabi esitas töötajate nõusolekud tööleasumiseks. Nii töötajate arv kui kvalifikatsioon vastas nõuetele.

Seadusemuudatus, millele Eesti Kiirabi Liit oma eilses avalduses viitab seoses kiirabibaasidega, jõustus 1. juulil 2014. See on osa tegevuslubade andmise üleüldisest korrastamisest, mille Justiitsministeerium algatas 2010. aastal. Kuid kiirabibaase teenuse osutamise kohana ei nähtud seaduses ette juba alates aastast 2002.

Kiirabi on mõeldud tegutsema elu ohustava ootamatu terviserikke korral, mille puhul ei eeldata, et patsiendid lähevad ise kiirabi asukohta. Senine praktika näitab, et vaid 1-2% abivajajatest pöörduvad mõnikord ise kiirabibaasi. Baasi asukohta pöörduvate abivajajate puhul on valdavalt tegemist lihtsamate terviseriketega ja nende abistamine toimub sellisel juhul kiirabiautos, kuna baasides ei ole ettenähtud ööpäevaringset valvepersonali patsientide teenindamiseks. Selleks on erakorralise meditsiini osakonnad haiglate juures.

Karell Kiirabi on teinud nii Sillamäe, Kohtla-Järve kui ka Kiviõli linnavalitsustele ettepaneku seniste kiirabibaaside kasutuselevõtuks. Seni, kuni linnavalitsused ei ole lepinguid allkirjastanud, on sisse seatud kiirabibaasid teistesse asukohtadesse. Kui lepinguid seniste baaside kasutuselevõtuks enne teenuse ülemineku tähtaega ei allkirjastata, on Karell Kiirabile antud suunised teavitada uute baaside asukohtadest ka avalikkust.

8.septembril sõlmisid SA Ida-Virumaa Kiirabi ja AS Karell Kiirabi Eesti Transporditöötajate ametiühingu ettepanekul kokkuleppe, et kiirabi töötajate tööleasumist teise tööandja juurde ei takistata. See on oluline nii kiirabiteenuse osutamise jätkusuutlikkuse kui ka regionaalse tööhõive tagamiseks. Tänaseks on 105 senist Ida-Virumaa Kiirabi töötajat sõlminud töölepingu Karell Kiirabiga. 8 brigaadi töölerakendamisel katkematu teenuseosutamise tagamiseks vajatakse lähtuvalt töökorraldusest 96-113 kiirabitöötajat.

Kõik uued Karell Kiirabi brigaadid seatakse valmis juba üleminekupäeva eelsel päeval. Siis toimuvad ka viimased sidekontrollid häirekeskusega.

Kiirabi avaliku konkursi väljakuulutamisel sattus Terviseamet Konkurentsiameti uurimise alla kahtluse tõttu nagu oleks Eesti Kiirabi Liit mõjutanud Terviseametit rakendama kiirabi avalikul konkursil uusi ja väiksemaid ettevõtjaid diskrimineerivaid või seniseid kiirabiasutusi soosivaid tingimusi. Lisaks on kohus mitme erineva kaebusega seoses kontrollinud Terviseameti otsuste õiguspärasust ega ole tuvastanud rikkumisi.